Meedia mõju

Õpik gümnaasiumile

Autor Külliki Kask
Kirjastus Avita, 2013

Meediaõpik vastab gümnaasiumi keele ja kirjanduse kursuse “Meedia ja mõjutamine” õppekavale.

Õpikus on meedia olulisi aspekte vaatlevad peatükid: meedia olemus ja liigid, erinevate meediumide roll ühiskonnas, sõnavabadus ja ajakirjandusvabadus. Võrreldes varasema trükiga on juurde lisatud avaliku ja varjatud mõjutamise ning reklaami peatükk. Täiendatud on trükiajakirjanduse, raadio, televisiooni ja uue meedia peatükke. Lisatud on teemad infoühiskond ja meediaga suhtlemine, milles autor osundab ohtudele, mis varitsevad meedia mõjuvõimu alahindavaid inimesi. Välja aga on jäetud Eesti ajakirjanduse ajaloo peatükk. Samuti keskendub uuendatud õpik tekstianalüüsile.

Õpikus on arvukalt tööülesandeid, mis võimaldavad kasutada tänapäevaseid aktiivõppe meetodeid. Osa ülesannetest on seotud mitmesuguste ajakirjandustekstidega, mis on avaldatud õpiku lisas.

Õpiku parandamisel-täiendamisel on arvestatud 2010. aastal vastu võetud PGS-iga ning jätkuvalt on lähtutud peamisest eesmärgist: kujundada õpilastest kriitilisi meediatarbijaid, kes oskavad meedias orienteeruda, meediaga suhelda ning end meedias väljendada.

Õpiku autor Külliki Kask on Tartu Karlova Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja-metoodik. Meediaõpikut on retsenseerinud Kadri Ugur ja Edward Kess, konsulteerinud Marju Himma-Kadakas ja Halliki Harro-Loit.