Eesti teleloo periodiseering 1955–2020

„Suures teleraamatus“ (2005) ja „Digiaja teleraamatus“ (2021) on kirjeldatud Eesti telemaastikku 65 aasta jooksul, püüdes välja tuua selle arengu põhijooned, Eesti telesüsteemi kujunemist mõjutanud peamised tehnoloogilised, poliitilised, majanduslikud ja kultuurilised tingimused ning loomingulised püüdlused. Nende tööde põhjal saab esitada Eesti teleloo kokkuvõtliku periodiseeringu ja selle olulisemad märksõnad.          

1955–1991 TELEVISIOON EESTI NSVs

1955–1970   Professionaalse televisiooni loomine Eestis
                        1955–1957   Tegevuse algusaastad
                        1957–1961    Organisatsiooni loomine
                        1961–1965    Teleajakirjanduse teke
                        1965–1970    Professionaalse televisiooni algus (ETV kuldaeg)

1970–1987   Televisioon Nõukogude aja ideoloogilise surve oludes
                        1970–1975    Tootmisorganisatsiooni loomine
                        1975–1980    Toimetustelevisiooni kehtestamine
                        1980–1987    Nõukoguliku televisiooni lõppfaas
1987–1991    Televisioon ajaloo pöördehetkel
                        Ärkamisaeg, üleminek Nõukogude ajast siirdeühiskonda

1991–2008    TELEVISIOON SIIRDEÜHISKONNAS

1991–1995    Telemaastiku struktuurimuutus
                                           Uus ringhäälingukorraldus, duaalse telemaastiku teke
                                           Ringhäälinguseadus 1994
                                           ETV: avaõigusliku identiteedi otsingud
                                           Erakanalid: loomine ja „telesõjad“
1995–1999    Kanalite kujunemine
                                           ETV: Avaõigusliku televisiooni arendamine
                                           Eratelevisioon: kehtestumine vastasseisu kaudu
                                           Ringhäälingupoliitika ummikseis
1999–2002   Televaldkonna kriitiline arengufaas
                                           ETV juhtimis- ja finantskriisi ületamine
                                           Eratelevisioon: kahjumlikkuse hüppeline kasv
2002–2008  Televaldkonna stabiliseerumine majanduskasvu foonil
                                           Reklaamituru ümberjagamine
                                           Eesti Rahvusringhäälingu loomine 2007
                                           Kanalite programmistrateegiate eristumine
                                           ETV: avaõigusliku identiteedi tugevnemine
                                           Eratelevisioon: kasumlikkuse aeg
                                           Digitelevisioonile ülemineku ettevalmistamine

20082020 TELEVISIOON DIGIAJASTUL

2008–2012  Digitelevisioonile üleminek
                                         Majandusliku tagasilöögi periood
                                         Teletööstuse kujunemine
                                          Digiaja teleteenuste loomise algus telkodes
2013–2016   Teenustepõhise telemaastiku kujunemine
                                         Majandusliku taastumise lootuse periood
                                         Võistluslik programmiarendus
                                         Teleteenuste spektri väljakujunemine
                                         Voogedastuse ja portaalide ajastu algus
2017–kestab Digipöörde järgne televik
                                        Telekasutuse viiside mitmekesistumine
                                        Uute majandamismudelite rakendamise vajadus
                                        ETV: positsiooni tugevnemine
                                        Erakanalid: tagasilöök vaadatavuses
                                        Telkod: sisenemine sisutootmisesse