Televisioon siirdeühiskonnas 1991–2008

1991–1995    Telemaastiku struktuurimuutus
Uus ringhäälingukorraldus, duaalse telemaastiku teke
Ringhäälinguseadus 1994
ETV: avaõigusliku identiteedi otsingud
Erakanalid: loomine ja „telesõjad“

Artiklid ajakirjanduses:
1991 1992 1993 1994 1995

1995–1999    Kanalite kujunemine
 ETV: avaõigusliku televisiooni arendamine
 Eratelevisioon: kehtestumine vastasseisu kaudu
 Ringhäälingupoliitika ummikseis

Artiklid ajakirjanduses:
1996 1997 1998 1999

1999–2002   Televaldkonna kriitiline arengufaas
  ETV juhtimis- ja finantskriisi ületamine
  Eratelevisioon: kahjumlikkuse hüppeline kasv

Artiklid ajakirjanduses:
2000 2001 2002

2002–2008  Valdkonna stabiliseerumine majanduskasvu foonil
 Reklaamituru ümberjagamine
 Eesti Rahvusringhäälingu loomine 2007
 Kanalite programmistrateegiate eristumine
 ETV: avaõigusliku identiteedi tugevnemine
 Eratelevisioon: kasumlikkuse aeg
 Digitelevisioonile ülemineku ettevalmistamine

Artiklid ajakirjanduses:

2003 2004 2005 2006 2007 2008


Loe perioodi kohta

Tekstid raamatust “Eesti telemaastik 1991-2001. Uurimused. Diskussioonid. Teabekogud”:

Development Trends of Public Television in Estonia in 1991–2001
Eesti telemaastik 1990–2001: kümnendi sündmuste kroonika

Diskussioon avaõigusliku televi­sioo­ni üle Eestis: artikleid ja dokumente
Avalik-õigusliku televisiooni algus: 1991–1994
Avalik-õigusliku televisiooni aluste väljaarendamine 1995–1997
Ümberkorralduste ja sügava kriisi periood ETV-s: 1998–2000 I pool
Avalik-õigusliku televisiooni stabiliseerimisperiood: 2000 II pool–2003? 

Peatükid “Suurest teleraamatust”:
Kolmas arenguperiood 19912005: televisioon siirdeühiskonnas
Aastad 1995–1999: kanalite kujunemine
Aastad 1999–2002: televaldkonna kriitiline arengufaas
Aastad 2002–2005: valdkonna stabiliseerumine
Kokkuvõte teleringhäälingu arengutendentsidest siirdeperioodil 1991–2005

Vaata fotokollaaže “Suurest teleraamatust”: