Telealased bakalaureusetööd Tartu Ülikoolis 2000-2020

Ibrus, Indrek (2000). Postmodernistlikke ilminguid Eesti teleekraanidel ja televaatamises. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Evel, Rainer (2001). Aleviku õpilase ajakasutuse eripära ja TV osa selles: Kambja Põhikooli näitel. Juhendaja Larissa Vassiltšenko. 

Ehand, Epp (2001). Tegijad ja teemad Eesti raadio- ja teleuudistes 2001. Juhendaja Maarja Lõhmus.

Hansson, Sten (2002). Auditooriumi maksimeerimine. Eesti telekanalite saatekavade planeerimisest 2000/2001 hooajal. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Kark, Mati (2003). Aktuaalse Kaamera heli- ja pildirea analüüs. Juhendaja Aune Unt.

Matiisen, Mirjam (2004). Publitsistikasaadete toimetamine Eesti Televisioonis. Lisad. Juhendaja Halliki Harro.

Sööt, Margus (2004). Algklassilapse ajakasutus ja TV osa selles. Juhendaja Larissa Vassiltšenko. 

Lill, Inga (2005). Kuritöö ja karistuse konstrueerimine Eesti telekanalite uudistesaadetes. Juhendaja Halliki Harro-Loit.

Lepp, Anneli (2005). Reklaami- ja ajakirjandusliku diskursuse segunemine kommertstelevisioonis ja ajakirjades. Juhendaja Halliki Harro-Loit.

Talva, Kadri (2005). 20-25-aastaste inimeste reaktsioonid Euroopa Liidu referendumieelsetele telereklaamidele 2003. aastal. Juhendaja Aune Past. 

Välba, Merit (2005). Reality showde vaatamine: harjumused ja ajendid. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Suurevälja, Külli (2005). Hankeprogramm kui kultuuriruumi indikaator 1991., 1996., 2003. ja 2004. aasta võrdlusel. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Zobel, Madli (2005). Režissööride Rein Marani ja Andres Söödi ametilood. Juhendaja Anu Pallas.

Pennar, Kristiina (2005). Eesti Televisiooni infoliikumine ja Intranet sisekommunikatsiooni kanalina. Juhendaja Kaja Tampere.

Hunt, Ivo (2006). „Aktuaalne kaamera“ – kas Tallinna või kogu riigi uudistesaade? Juhendaja Raivo Suni.

Paide, Olavi (2006). Produtsendi mõiste ja roll Eesti teletootmisturul. Juhendaja Aune Unt.

Villota, Aive (2006). Eestlaste meediatarbimisharjumuste analüüs Meediapäeva uuringu tulemuste põhjal 2004–2006. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Taal, Merike (2006). 15-19-aastaste noorte uudistesaadete eelistuste põhjused. Juhendaja Raivo Suni.

Šmutov, Martin (2007). Jalgpallihuviliste arvamused jalgpalli kajastamisest Eesti meedias. Juhendajad Pille Pruulmann-Vengerfeldt ja Anu Masso.

Tonka, Kadri (2007). Eesti meediakriitika hetkeseis Postimehe, Eesti Päevalehe ja Eesti Ekspressi näitel. Juhendaja Epp Lauk.

Vaitmaa, Ester (2007). Produtsendiamet avalik-õiguslikus televisioonis. Võrdlus eraprodutsentidega. Juhendaja Raivo Suni.

Viilup, Teele (2007). Noored Eesti Televisiooni auditooriumina aastatel 2003–2006. Juhendaja Raivo Suni.

Komp, Lennart (2008). Tasakaalustatuse ja erapooletuse mõistete konstrueerimine ja argumenteerimine Eesti Televisioonile esitatud kaebustes ning nende vastustes. Juhendajad Raivo Suni ja Veronika Kalmus.

Kruuse, Kristiina (2008). Telesaadete representatsioon lasteaialaste hulgas. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Noormets, Jaanus (2008). Telesaadete loomine Eestis ETV päevakajasaadete ja Kanal 2 telemängude näitel. Juhendaja Raivo Suni.

Pennar, Kristiina (2008). Edu ja ebaedu narratiivid telesarja “Õnne 13” stsenaariumites. Juhendaja Veronika Kalmus.

Aeltermann, Maarja (2009). Venekeelse „Aktuaalse kaamera“ uudised enne ja pärast formaadimuutust võrdluses eestikeelse „Aktuaalse kaameraga“. Juhendaja Aune Unt.

Bojarova, Darja (2009). Venemaa ja venelaste kujutamine ETV 2 „Aktuaalse kaamera“ saadetes 2009. aastal. Juhendaja Anu Masso.

Lutter, Ave (2009). Muutused saatesarjas „Muusikaelu“ / “Muusika ja elu“ / “MI“ aastatel 1998–2009. Juhendaja Ants Johanson.

Ninn, Eger (2009). Eesti tele- ja raadioajakirjanike käsitlusi avalikkusest. Juhendaja Maarja Lõhmus.

Talvari, Mari (2009). Avalik-õigusliku telekanali (Eesti Televisioon) roll avaliku diskussiooni foorumina saate „Vabariigi kodanikud“ näitel. Juhendaja Ragne Kõuts-Klemm.

Inselberg, Kadri (2010). Toimetamine avalik-õiguslikus televisioonis ETV näitel. Juhendajad Helle Tiikmaa, Maarja Lõhmus.

Kuusk, Hendrik (2010). Poliitikute ja ajakirjanike strateegiad ETV peaministrikandidaatide debattides 1999, 2003 ja 2007. Juhendaja Mart Raudsaar.

Liik, Peeter (2010). Spordi otsereportaaž Vancouveri taliolümpiamängudel ETV, BC, CTV, SVT, YLE, ZDF ja Eurospordi näitel. Juhendaja Aune Unt.

Kuuskmann, Kristi (2011). Lapsevanemate strateegiad kuni 4-aastaste laste ekraanimeedia tarbimise suunamisel. Juhendajad Andra Siibak ja Kristi Vinter.

Merisalu, Merilyn (2011). Näitleja kuvandi loomine meedias saatesarja “Lennud” näitel. Juhendaja Maarja Lõhmus.

Laak, Brit (2011). Majandussaate Kapital sisu analüüs. Juhendaja: Aune Unt.

Lapp, Liivika (2011). 5-7aastaste poiste ja tüdrukute meediaeeskujud. Juhendajad Veronika Kalmus ja Kristi Vinter.

Mahov, Sten (2011). Televaatamine 24-29aastaste üliõpilaste hulgas. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Oja, Egle (2011). Lapsevanemate arvamused telemeedia negatiivsest mõjust väikelapsele. Juhendaja: Veronika Kalmus.

Rootsma, Juhan (2011). 2009.–2010. aasta ETV spordiuudiste sisu ja vormi analüüs. Juhendaja Ragne Kõuts-Klemm.

Rooste, Kädli (2011). Algklassilaste meediatarbimiste harjumused: õpetajate vaatenurk. Juhendaja Andra Siibak.

Altraja, Martin (2012). ETV loodus- ja keskkonnasaade „Osoon“ 1993-2011: muutuv formaat, teisenev käsitluslaad. Juhendaja Aune Unt.

Eero, Piret (2012). Haridussaadete tootmine Eesti Rahvusringhäälingu teleprogrammides. Juhendaja Aune Unt.

Kangur, Marii (2012). Laps dokumentaalsarjas „Eesti lood“. Juhendaja Aune Unt.

Kimmel, Madis (2012). Ringhääling Eestis plaanimajanduse tingimustes 1959-1969. Juhendaja Maarja Lõhmus.

Salutee, Sigrid (2012). Eesti Televisiooni lasteprogramm aasta sügishooajal. Juhendaja Aune Unt.

Raudsepp, Gerda (2012). Televisiooni osatähtsus 5-6aastase lapse elus Jõgeva maakonna lasteaialaste näitel. Juhendaja Inger Kraav.

Vahuri, Johanna (2012). ETV spordiuudised. Juhendaja: Aune Unt.

Velsker, Liis (2012). Telesaade „Võsareporter“: vaatajate tõlgendusi. Juhendaja Külliki Seppel.

EIlat, Taavi (2013). Ajakirjanduse ja poliitika roll ning suhted poliitilises skandaalis. Silvergate’i näitel. Juhendaja Marju Lauristin.

Ilves, Liina (2013). Aktuaalse Kaamera 2009. aasta formaadimuutus. Juhendajad Roosmarii Kurvits ja Aune Unt.

Jürimäe, Liis (2013). Eestis toodetud populaarsete meelelahutussaadete vastuvõtt noorte auditooriumis 2012. aasta sügishooajal. Juhendajad Uko Urb ja Andra Siibak.

Metsmaa, Kätlyn (2013). Telesaadete vaatamine internetist ja telerist üliõpilaste hulgas. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Narruskberg, Epp (2013). Koolikiusamise kajastumine meediakanalites 4.-12. klassi õpilaste hinnangul. Juhendaja Kristi Kõiv.

Teppan, Sten (2013). Organisatsiooni funktsioonide ja toimetaja rollide muutumise tajumine rahvusringhäälingus pika staažiga ajakirjanike käsitluses. Juhendaja Maarja Lõhmus.

Tull, Mailis (2013). Koolieelikute televisiooni tarbimine ja sellega seotud hirmud lapsevanemate hinnangute alusel. Juhendaja Merle Taimalu.

Uibo, Ere (2013). Saatejuhi roll ETV saates „Vabariigi kodanikud“. Juhendaja Aune Unt.

Parman, Inkeri (2014). Välisuudised ja nende valmimise tagamaad „Aktuaalses kaameras“ ja „Reporteris“ 2013.–2014. aasta jooksul. Juhendaja Ragne Kõuts-Klemm.

Pent, Pihel (2014). Tooteasetuste kasutamine seriaalis „Pilvede all“. Juhendaja Kristiina Kruuse.

Koort, Kaja (2014). Ajakirjaniku küsimuste funktsioonid telesaate “Välisilm” näitel. Juhendaja Halliki Harro-Loit, kaasjuhendaja Eva Ingerpuu-Rümmel.

Varandi, Laura (2014). Homo- ja heteroseksuaalsete inimeste tõlgendused seksuaalvähemuste meediakajastusest ETV saate “Vabariigi kodanikud” näitel. Juhendaja Judit Strömpl.

Vakujeva, Viktoria (2014). Received pronunciation now in use on UK public service television: rise or fall? Juhendaja Olga Orehhova.

Kõiv, Helena (2015). Uudisteoperaatori töö „Aktuaalse kaamera“ näitel. Juhendaja Brit Laak.

Sutt, Katrin (2015). Eesti Rahvusringhäälingu fotoarhiivi üleminek digiajastule ja kohandumine uue kasutajate põlvkonnaga. Juhendaja Halliki Harro-Loit.

Sukk, Marit (2015). Meediarepertuaari uurimise võimalusi Q-meetodil. Juhendaja Ragne Kõuts.

Pokk, Priit (2015). Multimodaalne vestluse juhtimine: ajakirjaniku silma- ja kulmuliigutused saadetes “Kahekõne” ja “Välisilm”. Juhendaja Eva Ingerpuu-Rümmel.

Paas, Arti (2016). Eesti televaatajate kirjeldus sotsiaal-demograafiliste näitajate alusel. Juhendajad Kadri Rootalu ja Margus Paas.

Org, Kadri (2016). Saatekülaliste ekspertiisitüübid telesaates „Vabariigi kodanikud“. Juhendaja Külliki Seppel.

Vaserik, Karl-Villiam (2016). Vene keelt emakeelena kõnelevate noorte arvamus kanalist ETV+. Juhendaja Pille Pruulmann-Vengerfeldt.

Lindsalu, Emily (2016). Laste ekraanimeedia lemmiktegelaskujud ning nende roll laste ja vanemate igapäevaelus. Juhendaja Kristiina Kruuse.

Külvet, Greta (2017). Eesti Televisiooni kultuurisaade „OP“ enne ja pärast formaadimuutust. Juhendaja Ragne Kõuts.

Tins, Andrus (2017). Noorte eelistused ja ootused seoses Eesti avalik-õigusliku ringhäälinguga. Juhendajad Maarja Lõhmus ja Andu Rämmer..

Rungu, Tanel (2017). Intervjueerimistehnikad Eesti spordiajakirjanduses ERR-i spordiportaali näitel. Juhendaja Brit Laak.

Heinlaid, Heini (2018). Teleauditooriumi mõõtmine tänapäeva Eestis arvestades telepildi vaatamise võimalusi erinevatel platvormidel. Juhendaja Ragne Kõuts.

Allik, Henry-Laur (2019). Konvergentsi praktikad Eestis kolme meediamaja näitel. Juhendaja Marju Himma-Kadakas.

Post, Annaliisa (2019). Valdo Pandi bibliograafia. Juhendaja Ene Selart.

Pärnapuu, Priit (2019). Ministeeriumite pressiteated ERRi, Postimehe ja Delfi uudisvoos 2015−2018. Juhendaja Ragne Kõuts-Klemm.