Regulatsioon. Seadused

Siit leiad seadused, mis reguleerivad Eestis ringhäälingut, meediateenuseid ja telekommunikatsiooni valdkonda.

Autoriõiguse seadus 1992
Seaduse eesmärk on tagada kultuuri järjepidevus ja kultuurisaavutuste kaitse, autoriõigusel põhinevate tootmisharude ja rahvusvahelise kaubanduse areng ning luua autoritele, teose esitajatele, fonogrammitootjatele, televisiooni- ja raadioteenuse osutajatele, filmi esmasalvestuse tootjatele, andmebaasi tegijatele ning teistele seaduses nimetatud isikutele soodsad tingimused teoste ja muude kultuurisaavutuste loomiseks ja kasutamiseks.

Ringhäälinguseadus 1994
Seadus sätestab: 1) ringhäälingus informatsiooni edastamise korra ja ringhäälingu tegevuspõhimõtted; 2) ringhäälingus informatsiooni edastamiseks mõeldud tehniliste vahendite (saatjad, saatjate võrgud) valdamise ja omamise tingimused; 3) ringhäälingus osalevate avaõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja tegutsemise alused ning tegevuse lõpetamise korra; 4) ringhäälingu eraõiguslike isikute tegevuse korra ringhäälingulubade alusel. Seadusega luuakse õiguslikud alused, mis tagavad Eestis tegutsevate organisatsioonide edastatavate televisioonisaadete ja -programmide vastavuse Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingute nõuetele.

Reklaamiseadus 1997
Seadus sätestab reklaami mõiste, reklaamile kehtestatud üldnõuded, keelud ja piirangud ning järelevalve korralduse ja vastutuse seaduse rikkumise eest.

Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus 1997
Seadus sätestab pornograafia ja vägivalla või julmuse propageerimise mõisted, kehtestab keelud ja nõuded sellise sisuga teoste levitamisele, kaitsmaks alaealisi, ning teoste sisu määratlemise korra, riikliku järelevalve ja vastutuse.

Kaabelleviseadus 1999
Seaduse ülesandeks on luua tingimused toimiva konkurentsi tekkimiseks telekommunikatsiooni valdkonnas ja kaitsta tarbijat ebakvaliteetsete kaabelleviteenuste eest. Seadus sätestab: 1) kaabellevivõrkude rajamise tingimused; 2) kaabellevivõrkude opereerimise tingimused; 3) kaabellevivõrgu omanikule ja operaatorile esitatavad nõuded.

Telekommunikatsiooniseadus 2000
Seaduse eesmärk on luua telekommunikatsiooni arenguks soodsad tingimused ja tagada telekommunikatsiooniteenuse kasutajate kaitse vaba konkurentsi soodustamise teel. Seaduses sätestatakse nõuded telekommunikatsioonivõrkudele, nende opereerimisele ja osutatavatele teenustele ning riikliku järelevalve kord kehtestatud nõuete täitmise üle. Seadusega tagatakse telekommunikatsiooni piiratud ressursside otstarbekas ja õiglane planeerimine, eraldamine ning kasutamine.

Elektroonilise side seadus 2005
Seaduse eesmärk on luua elektroonilise side arenguks vajalikud tingimused, et 1) soodustada elektroonilise side võrkude ja teenuste arengut konkreetseid tehnoloogiaid eelistamata, 2) tagada elektroonilise side teenuse kasutajate huvide kaitse vaba konkurentsi soodustamise teel ja 3) tagada raadiosageduste ning numeratsiooni otstarbekas ja õiglane planeerimine, eraldamine ning kasutamine. Seaduses sätestatakse nõuded üldkasutatavatele elektroonilise side võrkudele ja teenustele, elektrooniliste kontaktandmete otseturustuseks kasutamisele, raadioside pidamisele, raadiosageduste ja numeratsiooni haldamisele ja raadioseadmele ning riiklik järelevalve nende nõuete täitmise üle ja vastutus nende nõuete rikkumise eest.

Eesti Rahvusringhäälingu seadus 2007
Seadus sätestab Eesti Rahvusringhäälingu õigusliku seisundi, eesmärgi, ülesanded, rahastamise ning juhtimise ja tegevuse korraldamise.

Meediateenuste seadus 2011
Seadus sätestab: 1) meediateenuste (audiovisuaalmeedia teenuste ja raadioteenuse) osutamise korra, tegevuspõhimõtted ja nõuded teenuse osutajatele; 2) eraõiguslikele isikutele televisiooni- ja raadioteenuse osutamiseks tegevusloa andmise ning tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutamise registreerimiskorra; 3) ajakirjanduslikul eesmärgil informatsiooni töötlevale isikule infot andnud isiku (informatsiooniallika) kaitse põhimõtted.