Triin Vihalemm: valikbibliograafia

Bibliograafia on koostamisel.
Teadustööde täielik loetelu Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS.

Vihalemm, Triin and Juzefovičs, Jānis (2022). Navigating Conflicts through the Media: The Sceptical and Self-Responsible Repertoires of Baltic Russian-Speakers. East European Politics and Societies: and Cultures, vol.32, issue 6.

Vihalemm, Triin (2017). Kanalit keelates tuleb midagi asemele luua. arvamus.postimees.ee, 26.12

Vihalemm, Triin (2000). Meedia roll Eesti venekeelse elanikkonna informeerituse tagamisel ja identiteedi kujundamisel. – Lauristin, Marju, Vetik, Raivo (toim.). Integratsioon Eesti ühiskonnas. Monitooring 2000, lk 44−48. Tallinn: Rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute Instituut, Integratsiooni Sihtasutus: Iloprint.
Vihalemm, Triin (1999). Meediatarbimise globaalsed ja lokaalsed orientatsioonid Eestis. – Vetik, Raivo (toim.). Eesti inimarengu aruanne 1999. lk 45−53.