Triin Vihalemm: valikbibliograafia

Bibliograafia on koostamisel.
Teadustööde täielik loetelu Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS.

Vihalemm, Triin (2017). Kanalit keelates tuleb midagi asemele luua. arvamus.postimees.ee, 26.12

Vihalemm, Triin (2000). Meedia roll Eesti venekeelse elanikkonna informeerituse tagamisel ja identiteedi kujundamisel. – Lauristin, Marju, Vetik, Raivo (toim.). Integratsioon Eesti ühiskonnas. Monitooring 2000, lk 44−48. Tallinn: Rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute Instituut, Integratsiooni Sihtasutus: Iloprint.
Vihalemm, Triin (1999). Meediatarbimise globaalsed ja lokaalsed orientatsioonid Eestis. – Vetik, Raivo (toim.). Eesti inimarengu aruanne 1999. lk 45−53.