Tule õppima! Toimetaja-saatejuhi mikrokraadi kursus 2023

Mikrokraadi õppekava on loodud TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) ja  Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) koostöös. Õpe pakub võimalust omandada vajalikud erialased teadmised ja esmased kogemused tegutsemaks tele- ja raadiomaastikul eelkõige neil, kellel ei ole eelnevat erialast haridust, kuid kellel on huvi töötada ringhäälingus ja kellest oma teadmiste, oskuste ja senise tööala või kogemuse tõttu võiks saada väärtuslik lisa meie tele- ja raadiotöötajatele. Kursus sobib ka täienduskoolituseks juba praegu meedias tegutsejatele. Õppekava on mõtteline jätk kunagi ETVs toimunud kõrgematele toimetajate/saatejuhtide kursustele, mille paljudest lõpetajatest said tunnustatud toimetajad, ajakirjanikud ja saatejuhid.

Mikrokraadi õppekava juht on legendaarne teleajakirjanik, meediajuht ja õppejõud Hagi Šein (MSc) ning meeskonda juhivad pikaajaline meediajuht ja BFMi meediapoliitika dotsent Andres Jõesaar (PhD) ja ERRi peaprodutsent Hannela Lippus.

Õppetöö toimub TLÜ BFMi ja ERRi koostöös: kursuste juhendajateks on mõlema organisatsiooni parimad õppejõud-juhendajad ja praktikud, kasutatakse mõlema organisatsiooni ruume, õppe- ja töövahendeid. Õppe oluliseks osaks on ohtrad praktikatunnid toimetustes ning juhendatud tegevused seminaridel. Lektorite hulgas on Hagi Šein, Marko Reikop, Kai Väärtnõu, Mihkel Kärmas, Taavi Eilat, Heleri All jt.

Õpe toimub täiendõppekursustena kahe semestri jooksul alates 2022/23. õ-a kevadsemestrist ning suvist kontaktõppevälist perioodi kasutatakse praktikaks, iseseisvate ja juhendatud loovülesannete sooritamiseks. Õppetöö toimub tunniplaani alusel sessioonõppena orienteeruvalt kahel korral kuus reedeti ja laupäeviti.

Keda ootame õppima?

Mikrokraadiprogramm sobib nii valdkonnas tegutsejatele kui neile, kes alles soovivad tele- või raadiomaastikule siseneda ning kellel on selleks tööks sobilikud eeldused, kuid puuduvad vajalikud erialased teadmised ja oskused. Koolituse läbimisel omandatu loob eeldused töötamiseks tele- ja raadiotoimetaja ning vastavate võimete korral ka saatejuhina.

Õppima asumise eelduseks on bakalaureusekraadi olemasolu mistahes erialal või rakenduskõrgharidus või kutseharidus valdkonnaga seotud erialal ja töökogemus valdkonnas ning soov töötada tele- ja raadiosaadete toimetaja ja saatejuhina. Eeliseks tuleb varasem meediakogemus.

Kandideerimiseks on vajalik esitada käesoleva veebilehe kaudu motivatsioonikiri ja CV, mille alusel vastuvõtumeeskond otsustab õppima pääsejad. Dokumentide esitamise tähtaeg on 30. november 2022.

Õppe läbinu:

  • omab põhiteadmisi tele- ja raadiovaldkonna toimimisest;
  • omab põhiteadmisi valdkonna mõtestamiseks, suudab loomingut professionaalselt ja kriitiliselt analüüsida;
  • valdab loometegevuse alustamiseks vajalikke baasoskusi (sõnas, kirjas, pildis, online-s);
  • on omandanud lugude/saadete tegemise esmase kogemuse.

Programmi kursused:

Õppeprogrammi kuue valdkonna kursused koosnevad loengutest, seminaridest ja tagasiside klassidest, praktilistest töödest erinevates žanrites, juhendatud praktikast ja iseseisvast tööst.

Üldkursused 

Eesti kultuuriruum. Kursus annab ülevaate Eesti kultuuri ja kaasaegse meediakultuuri võtmeküsimustest ning paigutab televisiooni ja raadiokultuuri laiemasse konteksti. Kursuse käigus avavad teema mitmed juhtivad kultuuri- ja meediateadlased ning kogenud telepraktikud. 

Meedia õigusruum ja ajakirjanduseetika. Tutvutakse audiovisuaalse õigusruumi ja ajakirjanduseetika peamiste põhimõtete ja regulatsioonidega, analüüsitakse juhtumeid.   

Tele- ja raadiomajandus, organisatsiooni toimimine. Ülevaade saadakse telemajanduse ja teleorganisatsioonide ülesehitusest ja toimimise põhimõtetest.

Televisiooni üldkursused

Telekultuur- ja ajalugu. Kursus annab alusteadmised Eesti teleloost ja oskused telekultuuri käsitlemiseks, arendab telekriitilise ja telekultuurikeskset mõtlemist. Õpitakse nägema televisiooni sotsiaalset ja kultuurilist rolli, televisiooni kui tähenduste loojat/kandjat ja elamuste tekitajat. Õppe käigus peetakse vaatajapäevikut ning analüüsitakse teletekste.

Telekriitika. Õpitakse tundma telekriitilist käsitlust ning kirjutama arvustust või artiklit.

Teletootmine – ideest saateni. Kursuse käigus õpitakse tundma teletootmise korraldust selle erinevatel etappidel ning teleprogrammide erinevaid valdkondi, nende koostamise üldpõhimõtted ja -struktuuri. Tutvustatakse tootmismeeskonna rolle ja vastutuse jaotust ning produtseerimise algtõdesid.  

Žanrid, loo jutustamine. Antakse ülevaade televisiooni põhižanritest ja nende spetsiifikast ning tutvustatakse stsenaristika põhitõdesid. Osalejad kirjutavad stsenaarse plaani saatele või loole. 

Töö kaamera ees ja intervjueerimisoskused. Õppijad saavad teadmised ja omandavad kogemuse intervjuude ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Õppe käigus koostatakse intervjuu plaan ja küsimustik, harjutatakse intervjueerimist ja võimalusel viiakse läbi intervjuu.

Telerežii põhimõtted: tehnilised ja loomingulised väljendusvahendid. Saadakse esmased teadmised režiilistest väljendusvahenditest, telerežissööri tööst ja rollist eri tüüpi saadete juures.  

Toimetajatöö põhimõtted. Õppijad saavad teadmised teletoimetaja tööst ja rollist eri tüüpi saadete juures. Iseseisva õppe osana saadakse praktiline kogemus toimetajatööst.

Teletöö seminar: Vaata saateid, loe tekste, analüüsi, õpi teistelt. Seminari eesmärgiks on süvendada oskust saateid jälgida ja neid analüüsida, et teiste tegijate kogemusest õppida.

Teletöö praktilised kursused

Tegemist on praktiliste kursustega, kus tutvutakse erinevate žanritega ning luuakse rühmatöödena erinevaid telelugusid.

Uudised. Omandatakse praktilised oskused teleuudiste tegemiseks. Käsitletakse teleuudiste põhiolemust ja spetsiifikat, läbitakse uudiste tegemise protsess ettevalmistamisest eetrini. Iseseisva tööna toodetakse väikestes meeskondades teleuudiseid uudistesaate või teleajakirja tarvis.

Uuriv lugu. Kursuse käigus saavad osalejad esmase kogemuse uuriva loo tegemiseks selle etappides ideest valmis looni. Rühmatööna toodetakse uuriv lugu, rühmaliikmed saavad kogemuse erinevate ülesannete täitmisest.

Ajakirjanduslik lugu.  Saadakse teadmised erinevatest ajakirjandusliku loo tüüpidest ning kogemus selle tegemise protsessist ettevalmistamisest eetrini.

Reportaaž. Praktiliste oskuste omandamine reportaaži tegemiseks.

Lõpusaade. Kahe erineva saate loomise käigus omandatakse oskused lihtsama lahendusega telesaate loomiseks. 

Praktika toimetuses. Toimetuse töös osalemine vastavalt praktika plaanile ja erialalisele huvile.

Raadiokursused

Raadiouudised. Kursuse käigus tutvutakse raadiouudiste loomise ja esitamise põhimõtete, korralduse ja loomeprotsessi iseärasustega. Loovülesannetena koostatakse ja esitatakse nii sise- kui välisuudiseid.

Radiomani praktiline õpe. Osalejad tutvuvad raadiosaadete tegemise tehniliste seadmetega ja omandavad nendega töötamise kogemuse. Kursuse jooksul omandatakse esmased oskused, et minna eetrisse ERRis kasutatavate raadioprogrammidega, õppijad saavad esmakogemuse raadiosaate tegemisest Radiomaniga.

Töötamine online keskkonnas

Uudised ERR online keskkonnas. Tutvutakse online-uudiste toimetuse tööga, uudiste loomise ja esitamise põhimõtete, loomevahendite, programmide ja protsessi iseärasustega ning toimetaja tööga. Kursuse jooksul töötatakse online-uudiste toimetuses toimetaja rollis.

Tegevus voogedastusplatvormil. Osalejad saavad ülevaate voogedastusplatvormi toimimise põhimõtetest, esmakogemuse tööst voogedastusplatvormi toimetuses ning suudavad kursuse lõppedes vastavalt toimetuse vajadustele lisada ja eemaldada saatesarju Jupiteri keskkonnast. 

Päisefoto: Ken Mürk (ERR)

Kandideeerimisdokumentide esitamine BFM leheküljel 30.11.2022!