Noorte informeeritus ja infokanalid

Autor(id): Laas, Anu, Lamesoo, Katri

Anne Noortekeskuse uuringu aruanne

Noorsoouuringute traditsioon Eesti sotsiaalteadustes on pikk. Uuritud on noorte hoiakuid, väärtusi, karjääriplaneerimist, pereideaali. Informatsiooniühiskond on kaasa toonud uue uurimissuuna, milleks on noorte informeerituse ja informatsiooni ja
kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) kasutamise uuringud. Selle uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade Tartu linna ja maakonna noorte infovajadustest, infootsimise oskustest ja info kasutamisest. Koolinoorte seas viidi läbi ankeetküsitlus ja töötavate noortega tehti rühmaintervjuu (fookusgrupi uuring). Vastanuid oli kokku 600.