Eesti telemaastik 1991–2001

Uurimused. Diskussioon. Teabekogud.

Teadusmagistritöö autor Hagi Šein, 2002
Tartu Ülikooli Kirjastus

Lugemiseks klõpsa peatüki pealkirjal.

SISUKORD
SISSEJUHATUS13
TÄNU17
I. Development Trends of Public Television in Estonia in 1991–2001.
(kirjutatud: september 2000 – jaanuar 2002)
21
Introduction21
First period (1991–1994): Implementation of pub­lic broad­casting remits on ETV25
Second period (1995–1997): Establishing public television29
Third period (1998 – spring 2000): Re­arrange­ment and unpredicted deep financial and or­ga­nizational crisis of ETV34
Summary37
References47
Appendix48
II. Uurimus Eesti televaldkonna statistikast 1991–2001
(koostatud juuni 2000 – jaanuar 2002)
49
1. Sissejuhatus49
2. Eesti telestatistika allikad50
3. Euroopa tele- ja meediastatistika allikad51
4. Telestatistika kategooriad ja indikaatorid52
5. Eesti televaldkonna statistika53
6. Eesti televaldkonna statistika ühtlustatud andmebaas 1993–200054
Telestatistika standardtabelid 1993–2001 (Tabe­lid 1–10)56
Eesti telemaastiku arengut ja muutumist kajastavad graafikud 1991–2001 (Graafikud 1–30)66
Kasutatud kirjandus82
Mõningaid meediastatistikaga tegelevate organisatsioonide veebilinke.82
III. Avaliku ringhäälingu tulevik Eestis: “Roheline raamat”.
12+1 põhiküsimust, teese ja fakte diskussiooniks avalik-õiguslikust ringhäälingust.

(kirjutatud: juuni 1995 – märts 1996)
83
Avaliku ringhäälingu tulevik Eestis. Saateks87
Sisukord89
Autorilt. Märkus mõistete kasutamise kohta91
1.   Diskussiooni võtmeküsimused93
2.   Avalik ringhääling96
3.   Riigi vastutus103
4.   Avalik-õiguslik programm105
5.   Avalik-õiguslik ringhäälinguorganisatsioon 114
6.   Avaliku ringhäälingu finantseerimine122
7.   Avaliku ringhäälingu vastutus131
8.   Kokkuvõte küsimustikust134
9.   Lisad136
IV. Avalik-õigusliku ringhäälingu finantseerimise põhimõtted ja mudelid: võimalused ETV rahastamiseks.
(kirjutatud: oktoober 2000 – detsember 2001)
140
1.   Avaliku-õigusliku ringhäälingu finantseerimise euroopalikud põhimõtted140
2.   Avaliku ringhäälingu finantseerimisallikate üldiseloo­mustus141
3.   Avalik-õigusliku ringhäälingu finantseerimise mudelid Euroopas143
4.   Alternatiivsed põhimõtted maksumaksjate raha ja reklaami kasutamiseks143
5.   Avaliku ringhäälingu finantseerimist käsitlevad seaduseelnõud, ettepanekud, lepped ja ideed Eestis aastatel 1993–2000144
6.   Uued ettepanekud avaliku ringhäälingu finantseerimiseks Eestis 2000–2001145
7.   ETV ja ER finantseerimispõhimõtete radikaalne muutmine 2001. aasta lõpus147
8. Kokkuvõtteks148
Allikad ja kirjandus kronoloogilises järjestuses148
Kasutatud allikad150
V. Avalik-õigusliku teleprogrammi erapooletuse ja tasakaalustatuse põhimõtted.
(kirjutatud 1991, uus versioon 1994, täiendatud jaanuar 2001)
151
1.   Üldpõhimõtted151
2.   Ringhäälinguseadusest, muudest seadustest ja aktidest tulenevad
ringhäälinguprogrammi erapooletuse ja tasa­kaalustatuse põhimõtted
151
3.   Temaatilise erapooletuse ja tasakaalu printsiip153
4.   Sarjalise erapooletuse ja tasakaalustatuse printsiip153
5.   Ajalise erapooletuse ja tasakaalu printsiip153
6.   Objektiivne käsitlusviis153
7.   Keeruliste teemade käsitlemine154
8.   Poliitiline tasakaalustatus ja poliitikategelaste kasutamine saadetes154
9.   Materjalid, mis võivad vaatajat ärritada või solvata155
10.  Erapooletuse ja tasakaalustatuse nõuded subjektiivseid vaateid esitavates saadetes156
11.  Uudiste parodeerimine või lavastamine156
12.  Intervjueerimine155
13.  Intervjuude monteerimine156
14. Vastutus avalik-õigusliku ringhäälinguprogrammi erapooletuse- ja tasakaalustatusenõuede täitmise eest156
Kasutatud allikad156

DISKUSSIOON

VI. Diskussioon avalik-õigusliku televi­sioo­ni üle Eestis: valik publikatsioone 1991–2001

Avalik-õigusliku televisiooni algus: 1991–1994163
1992
Riikoja, Mart. Kui televisioon kuulub rahvale, siis kellele ta kuulub?Intervjuu H. Šeiniga.Eesti Aeg, 11.03.  163
Šein, Hagi. Rahvustelevisiooni hiilgus ja viletsus. Sirp, 2. ja 9.10.166
Siilats, Viktor. Mida teha riigiraadio ja TV-ga? Päeva­­leht, 17.11.171
1993 
Raidla, Peeter. ETV peadirektor Hagi Šein: eda­sine saate­mahu langus tähendab rahvus­tele­visiooni kadu­mist.
Intervjuu. Hommikuleht, 26.01.
173
Šein, Hagi. ETV uuenduskava. Ettekanne. 01.02.174
Teras, Allan. Praeguse kriisi põhjusi tuleb otsida minevikust. Intervjuu H. Šeiniga. Õhtuleht, 26.02.180
Milline võiks olla tulevik? EVTV pressiteade 10.12.1993. Teeveleht, 20.12.–26.12.182
1994
Šein, Hagi. Meediapinge lahendaks uue tele­org­ani­sat­siooni loomine Eestis.Hommikuleht, 12.04.182
Šein, Hagi. Hea meediaseaduse võimalikkusest väike­ses riigis. Kes ja kuidas võiks maksta televisiooni eest?
Postimees, 14. ja 15.04.
184
Soiver, Sven. Kes ütles, et peab olema kerge. Hommi­ku­leht, 22.07.187
Lang, Rein. Ringhäälinguseadus on konfliktide alli­kas. Hommikuleht, 19.08.189
Šein, Hagi. ETV reformiprogrammi jätkamine ja edasi­arendamine.
Programm kandideeri­mi­seks ETV pea­direktori ametikohale. 15.09.
191
Avalik-õigusliku televisiooni aluste väljaarendamine 1995–1997199
1995
Šein, Hagi. Hea omatelevisioon. Ettekanne ETV 40. hoo­aja lõppemise puhul korraldatud ette­kande­­koos­olekul.01.06.199
Šein, Hagi. Ringhäälingupoliitika peaks põhi­ne­ma ühiskondlikul kokkuleppel. Postimees, 08.06.203
Tammer, Enno. Eesti teletaevas võib selgineda sü­giseks. Intervjuu M. Siimanniga. Postimees, 20.06.205
Palmaru, Raivo. Hagi Šeini arvates on riigi ring­häälingupoliitika äpardunud. Intervjuu. Eesti Sõnu­­mid, 28.06.207
1996
Aeg on ETV likvideerida. Äripäev, 02.02.209
Jürgens, Agnes ja Seero, Tõnu. Eesti meedia on oma­nike, väliskapitali ja massilusti meele­vallas. Intervjuu R.Veidemanniga. Sõnumileht, 9.02.211
Siilats, Viktor. Eesti Televisiooni likvideerimise ase­mel oleks palju mõttekam erastamine. Äripäev, 16.02.213
Šein, Hagi. Avalik õigusliku ringhäälingu tulevik Eestis. ETV, 4.03.213
Televisioon ja raadio pole imelihtsad. Eesti Päevaleht, 05.06.214
Enne vaimutoit, siis meelelahutus. I. Taska, T. Lepa, O. Sõnajala arvamus. Eesti Päeva­leht,  22.06.215
Sandre, Aili. Televõim on rahva käes. Intervjuu R. Re­basega, Eesti Päevaleht, 06.07.216
Meedia avalik-õigusliku süsteemina. Arutleb M. Lau­ris­tin. Kultuurileht, 19.07.218
Lang, Rein. Meediamötteid Atlanta mägude eel. Eesti Päevaleht, 19.07.219
Gräzin, Igor. Tele-visioon. Postimees, 14.08.220
Vihalemm, Peeter. Kommertsiaalne ja kriitiline aja­kirjanduses.Kultuurileht, 11.10.221
Sandre, Aili. Valitsus laseb ETV põhja. Intervjuu H. Šeiniga. Eesti Päevaleht 11.10.223
Vähi, Tiit. Meie seisukohad on lähedased, Hagi Šein. Eesti Päevaleht, 12.10.224
Sookruus, Peeter. Imelihtne ringhääling. Eesti Päeva­leht, 20.11.225
Parmas, Viktoria. Ringhääling tahetakse teha vahen­da­jaks. Eesti Päevaleht, 06.12.226
1997
Mõtsar, Selle. Ringhäälinguseadus on tehtud ETV huvi­dest lähtuvalt. Intervjuu R. Veide­manniga.
Äri­päev, 05.02.
227
Tereping, Avo-Rein. Milleks on vaja riigile ringhää­lingut? Postimees, 11.03.229
Palts, Tõnis. Rahvusliku televisiooni lõpp lähedal. Eesti Päevaleht, 22.04.230
Ots, Jaano-Martin. Riigimeedia — äri või mis­sioon. EestiPäevaleht, 08.05.231
Jõesaar, Andres. Meediaturul liiga palju kon­kurente.Eesti Päevaleht, 16.05.232
Šein, Hagi. Avalik-õigusliku televisiooni alus Eestis on loodud Kokkuvõte ETV juhatuse tegevusest 1995–1997. ETV, 30.10. 233
Ümberkorralduste ja sügava kriisi periood ETV-s: 1998–2000 I pool237
1998
Rummo, Paul-Eerik. Mis pilt ikkagi paistab. Posti­­­mees, 25.05. 237
Sookruus, Peeter. Pildi näitamine Rummo moodi. Posti­mees, 27.05.239
Rummo, Paul-Eerik. Avaliku ringhäälingu sõl­tuma­­tu­sest. Postimees, 15.07. 240
Rummo, Paul-Eerik. Riigist ja ringhäälingust. Posti­mees, 20.07.241
Šein, Hagi. Meediatarbimisühiskonnast meedia­oskus­­ühiskonda. Postimees: Kultuurileht, 1.09. 242
Šein, Hagi. Ringhäälingu valik: rahvas või pub­lik. Eesti Päevaleht, 12.09. 243
Ibrus, Indrek. Rahvusriik infoühiskonna vastu. Eesti Päevaleht, 13.09.244
1999
Ivanov, Pavel. Meedia vajab riigimehelikkust. Posti­mees, 4.05.245
Šein, Hagi. Televisioon muutuste palavikus. Eesti Päe­va­leht, 05.05. 246
Rummo, Paul-Eerik. Mida teha Eesti Televi­sioo­niga. Postimees, 07.05. 247
Šein, Hagi. Reklaam jäägu ETV-st eemale. Eesti Päeva­leht, 10.05. 248
Jõesaar, Andres. Spondeeritud rahu lõpp. Posti­mees, 12.05.249
Rummo, Paul-Eerik. Veel pole hilja pilti regu­leerida. Postimees, 14.05. 250
Ibrus, Indrek. Vajame tugevat ETV-d. Eesti Päeva­leht, 14.08.251
Lepp, Toomas. Salajased varjud eetris. Posti­mees, 08.09. 251
Allikmaa, Margus. Sõltumatus on ja jääb.Posti­mees, 17.09. 253
Šein, Hagi. Avalik-õiguslik või eraõiguslik Eesti Ring­hääling? Eesti Päevaleht 08.10.254
Herkel, Andres. Ringhäälinguperestroika tuleb lõpe­­tada. Postimees, 15.12.255
2000 I pool
Herkel, Andres. Mitte ainult televisioonist.Sirp, 07.01. 256
Kallas, Siim. Eesti Televisioon ja tema raha. Eesti Päevaleht, 18.01.257
Šein, Hagi. See pole vaatamise ja kuulamise maks. Sõnumileht, 25.01.258
Raag, Ilmar. Teleprogrammi jenka 1–4. Sirp, 28.01., 4.02, 11.02, 18.02.259
Vaher, Andrus. Lahendusi ETV probleemile. Äri­päev, 31.01.262
Putting, Jaanus. Marju Lauristin ja Rein Lang kriisist ETVs. Postimees, 01.02.263
Šein, Hagi. Kriisiolukord päästab ETV. Maaleht, 06.02.265
Šein, Hagi. Kuidas vastata Siim Kallasele? Ette­kanne koalitsiooninõukogu istungil. 21.02.266
Šein, Hagi. Ringhäälingu iseäralik vabadus. Massi­meedia tase pole tabu, mida arutada ja
 arvustada ei tohi.
Postimees, 03.03.
268
Lepikson, Robert. Lõpetame avalik-õigusliku sega­duse. Postimees, 27.03.270
Mutt, Mihkel. Avalik ja õiguslik. Sirp, 31.03.270
Avalik-õigusliku televisiooni stabiliseerimisperiood: 2000 II pool – 2003? 272
2000 II pool
Sinissaar, Tiit. Ringhääling rahvale. Postimees, 01.06.272
Šein, Hagi. Sõbrakäsi ETV-le. Pakun otsustada telekodude-keskse finantseerimisskeemi ka­suks. Postimees,273
Palts, Tõnis. Teiste raha, riigi ringhääling. Eesti Päevaleht, 20.09.274
Lang, Rein. Saagu avalik ringhääling. Posti­mees, 31.10.275
Mutt, Mihkel. Ringhäälingu mõttest. Sirp, 03.11.277
Mutt, Mihkel. Anekdoodiks muutuv narratiiv. Sirp, 1.12. .277
Kuus, Andres. Kerjus või priiskaja. Postimees, 02.12.278
Meikar, Silver. ETV tuleb erastada. Postimees, 11.12.279
2001
Šein, Hagi. Mida teha Eesti T(t)elevisiooniga? Postimees, 13.01. 280
Raag, Ilmar. Avalik õiguslik mõistatus. Posti­mees, 19.01.280
Suni, Raivo. Eesti televisioon õigustab privileegi. Postimees,282
Kadastik, Mart. Raha ja rahu Eesti Televi­sioo­nile. Postimees, 14.03.283
Raag, Ilmar. Kas siis selle maa televisioon… Eesti Päevaleht, 27.03.284
Raag, Ilmar.Paar paremat nippi ETV sõima­miseks. Eesti Ekspress, 19.04.285
Kultuuriministeeriumi juures tegutsenud töörüh­ma ettepanekud ringhäälinguseaduse muut­miseks. Nelja­poolne kokkulepe. Kultuuri­minis­tee­rium, 30.04.286
Suni, Raivo. Usalduskriis segab ETV arengut. Posti­mees, 22.05.287
Vaarik, Daniel. Valgust ETV ekraanile. Posti­mees, 23.05.288
Urm, Aare. Maaslamajat ei lööda, kui see just ETV pole. Eesti Päevaleht, 24.05. .289
Raag, Ilmar. Popslik demokraatia Eesti meedia­turul. Äripäev, 06.06.290
Käsper, Kalle. Quo vadis, ETV? Sirp, 26.06.291
Vaher, Vaapo. Elu ilma ETVta. Sirp,292
Traks, Kristiina. Tele ja raadio liitmisel majan­dus­kasu küsitav. Äripäev, 22.08.293
Sookruus, Peeter. Rahvusringhääling — oletused ja argumendid. Äripäev, 24.08.294
Raag, Ilmar (2001). Head aega, Vaapo. Sirp, 24.08.295
Mutt, Mihkel. On niisugune kanal! Sirp, 31.08.296
Raag, Ilmar. Kellele jackpot  teleturul? Äripäev, 18.09.297
Toomet, Vallo. ETV tuleb ära müüa. Eesti Päevaleht, 5.12.297
Raag Ilmar. Vastamata küsimused ja totrad arva­mused. Sirp, 7.12.298
2002 jaanuar
Urm, Aare. Kes porri, kes püünele. Eesti Päevahelt, 16.01.299
Lepp, Toomas. Mida teha ETVga. Postimees, 17.01.301
Kivirähk, Andrus. Aare Urm kaotas pea. Eesti Päevaleht, 19.01. 301
Tõnis Palts.Kaitsekõne Aare Urmile. Eesti Päevaleht, 29.01. .302
Raag, Ilmar. ETV saab arengukava. Eesti Päevaleht, 31.01.303

TEABEKOGUD

VII. Televaldkonna analüüsi ja statistika mõistete seletussõnaraamat ja
inglise–eesti lühisõnastik

(koostatud juuni 2000 – jaanuar  2002)
307
Televaldkonna analüüsi ja statistika mõistete seletussõnaraamat308
Televaldkonna analüüsi ja statistika mõistete inglise-eesti lühisõnastik326
VIII. Valikbibliograafia Eesti telemaastiku kuju­nemist kajastavatest publikatsioo­nidest 1991–2001    
(koostatud 2001)
307
Tähestikulises järjestuses 333
Ilmumisjärjekorras347
IX. Meedia-alaste veebilinkide valikkogu
(koostatud 1997 –  jaanuar 2002)
326
Eesti meedia internetis362
Meediahariduskeskused Eestis .363
Suured meediaandmebaasid363
Arvutipõhine ajakirjandustöö364
Meediaregulatsioon ja -eetika365
Meediaharidus365
Ringhääling (raadio ja televisioon)367
Meediaterminoloogia368
X. Eesti telemaastik 1990–2001: kümnendi sündmuste kroonika.
(koostatud jaanuar 2001 – märts 2002)
370
XI. Olulisemad dokumendid Euroopa ja Eesti ringhäälinguregulatsioonis.399
Euroopa
1991 — Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Recommendation 1147 on parliamentary responsibility for the democratic reform of broadcasting399
1993 — EBU Declaration: Public service broadcasting: Europe’s opportunity401
1994 — Council of Europe, 4th European Ministerial Conference on Mass Media Policy, Prague, 7–8 December 1994. Resolution No 1. The future of public  service broadcasting402
1996 — Council of Europe Committee of Ministers. Recommendation  No. R (96) 10  on the guarantee of the independence of public service broadcasting404
1997 — Annex to the Treaty establishing the European Community407
Eesti
1994 — Ringhäälinguseadus (seisuga 19.12.2001)407
1998 — Piiriülese televisiooni Euroopa konventsioon (1989) ja selle muutmise protokoll (1998). Ratifitseeritud Riigikogu poolt 09.12.99.428
Ringhäälingu- ja meediapoliitika alaseid dokumente ja materjale veebis434

SAGEDAMINI ESINEVAD LÜHENDID
INDEKS