Avaliku ringhäälingu tulevik Eestis

12+1 põhiküsimust, tekste ja fakte diskussiooniks avalik-õiguslikust ringhäälingust.
Teksti autor: Hagi Šein, 1996

SISSEJUHATUS ja AUTORILT

1. OSA. DISKUSSIOONI VÕTMEKÜSIMUSED
Kas riik peab vastutama televisiooni ja raadio eest?
Mille eest peaks riik vastutama?
Millised peaksid olema avaliku ringhäälingu eesmärgid?
Milline peaks olema avalik-õigusliku programmi struktuur?
Milliseid muid funktsioone võiks avalik ringhääling täita?
Kas avalik ringhääling peaks konkureerima kommertsringhäälinguga?
Millised peaksid olema avaliku ringhäälingu finantseerimisallikad?
Kas reklaam tuleks avalikus ringhäälingus keelata?
Kuidas suurendada avaliku ringhäälingu vastutust?
Milline on avaliku ringhäälingu koht infoühiskonnas?
Millist omandivormi peaks avaliku ringhäälingu puhul eelistama?
Kuidas saavutada ringhäälingupoliitika süsteemsus?
Millise eestikeelse sõnaga võiks asendada mõistet “avalik-õiguslik”?

2. OSA. AVALIK RINGHÄÄLING
Klassikalised argumendid
Mis on avalik ringhäälinguteenus?
Nõuded avalik-õiguslikule tele- ja raadioprogrammile
Avalik ringhääling Eestis
Alternatiivide paljusus
Liberaalne väljakutse
Konservatiivne alternatiiv — rahvusliku ringhäälingu tasakaalumudel
Küsimused aruteluks

3. OSA. RIIGI VASTUTUS
Avalik-õiguslik ringhäälinguinstitutsioon ühiskonnas
Riikliku vastutuse põhjendus
Vastutus demokraatia eest
Rahvusvaheline infovahetus
Programmide kättesaadavus
Programmide mitmekesisuse ja valikuvõimaluste tagamine
Vähemuste vajaduste rahuldamine
Regionaalprogrammide edastamine
Nõuded programmide erapooletuse, tasakaalustatuse ja taseme kohta
Küsimused aruteluks

4. OSA. AVALIK-ÕIGUSLIK PROGRAMM
Programmile seadusega kehtestatavad nõuded
Programmi reguleerimine
Euroopalik raamistik
Avaliku ringhäälingu programmide arv
Avaliku ringhäälingu programmide maht
Avaliku ringhäälingu programmi struktuur
Avaliku ringhäälingu auditoorium
Kultuuri- ja kunstiorganisatsioon
Väikese kultuuripiirkonna iseärasused
Täisteenus ja piiratud teenus
Uudised, publitsistika, avatud mõttevahetus
Kultuur
Hariduse, harituse ja õppimise tugi’
Regionaalprogramm
Infovahetus välismaaga
Rahvusvaheliste suursündmuste vahendamine
Muukeelse auditooriumi teavitamine
Saated vähemusrühmadele
Lisateenused ja innovatsioon
Tegutsemine kriisiolukorras
Mille eest maksab maksumaksja?
Küsimused aruteluks

5. OSA. AVALIK-ÕIGUSLIK RINGHÄÄLINGUORGANISATSIOON
Polüfunktsionaalne meediaettevõte
Avaliku teenuse organisatsioonilised mudelid
Programmide tootmine
Programmide edastamine
Rahvusvahelised sidemed
Riigi tugi teel Euroopasse
Pikaajalised investeeringud ringhäälingu arengusse
Koolitus
Kultuuri- ja kunstiorganisatsioon
ETV ja ER arhiivid — rahvuskultuuri püsiväärtus
Majandus- ja äritegevus
Personal
Struktuur
Omandi- ja õigusküsimused
Küsimused aruteluks

6. OSA. AVALIKU RINGHÄÄLINGU FINANTSEERIMINE
Avaliku ringhäälingu rahaallikad
Avalik-õigusliku programmi maksumus
Otsene toetusmaks (litsentsimaks, loamaks)
Riigi toetus
Tinglik toetusmaks
Reklaam
Tellimus (abonementmaks)
Segafinantseerimine
Alternatiivsed finantseerimismudelid
Raha otstarbekas kasutamine
Riiklik tellimus ja avaliku ringhäälingu stabiilsus
Leping riigiga
Küsimused aruteluks

7. OSA. AVALIKU RINGHÄÄLINGU VASTUSTUS
Vastutus auditooriumi ees
Ringhäälingupoliitika poliitikas
Ringhäälingunõukogu
Rahvuslik Ringhäälingunõukogu
Valitsuse kohustused
Vastutus Riigikogu ees
Küsimused aruteluks

8. OSA. KOKKUVÕTE KÜSIMUSTIKUST

9. OSA. LISAD
Lisa 1. 4. Euroopa Ministrite Ringhäälingukonverentsi( Praha, 1994) deklaratsioon avalik-õiguslikust ringhäälingust (kokkuvõte)
Lisa 2. Allikmaterjalid
Lisa 3. ETV ja ER struktuuriskeem
Lisa 4. Edastamisnimekiri

DIAGRAMMID:
Eesti Televisiooni oma programmi ja esmaesitustemaht tundides 1955–1996
ETV 1994. aasta saatemahu struktuur EBU klassifikatsiooni põhjal
ETV 1994. aasta saatemahu struktuur
ETV 1995. aasta saatemahu jaotus toimetuste kaupa
Keskmine telerivaatamise aeg päevas Euroopas (1994)
Telekanalite osakaal eestlastest vaatajate telerivaatamisele kulunud ajast (22.11–19.12.1995)
Euroopa avalik-õiguslike teleorganisatsioonide osakaal kogu vaatamisajas (1994)
Keskmine raadiokuulamise aeg Euroopas ja avalikõigusliku raadio osakaal (1994)
Vaadatavamad saated Eesti telekanalites eestlastest vaatajate seas (22.11.–19.12.1995)
Eesti Televisiooni koosseisuliste töötajate keskmine arv 1992–1996
Töötajate kesmine arv Euroopa avalik-õiguslikes teleorganisatsioonides (1994)
Toodangu maht töötaja kohta Euroopa avalikõiguslikes teleorganisatsioonides (1994)
Euroopa avalik-õiguslike teleorganisatsioonide eelarvetulud (1994)
Saatetunni maksumus Euroopa avalik-õiguslikes teleorganisatsioonides (1994)
Reklaamitulude osakaal Euroopa avalik-õiguslike teleorganisatsioonide eelarves (1994)
Avaliku ringhäälingu litsentsimaks Euroopas (1994) Litsentsimaksu osakaal Euro